SCHLOSSHOF 7          ●          28857 SYKE          ●          TEL. 0 42 42 / 13 38